Privacyverklaring Qwestor.

Qwestor draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

 

Websitebezoekers

De website van Qwestor is vrij te bezoeken zonder dat u verzocht wordt mee te delen wie u bent. Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.

Qwestor verwerkt gegevens die u ons via een contactformulier of e-mail verstuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor het kunnen beantwoorden van uw vragen en/of het verstrekken van informatie.

Qwestor verwerkt gegevens die u verstrekt wanneer u om uw mening wordt gevraagd (zie Qwestor peilt uw interesse!) en/of wanneer u een reactie achterlaat. Het doel van het verzamelen van deze gegevens is input ter verbetering van onze educatieprogramma’s en lezingen,

De gegevens, die wij verwerken zijn:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • Emailadres

Medewerkers Qwestor

Qwestor publiceert persoonsgegevens van medewerkers met als doel contact informatievoorziening.

De persoonsgegevens, die wij publiceren zijn:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Foto

 

Gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@qwestor.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Qwestor zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Gegevens die voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bedrijfsvoering niet noodzakelijk zijn worden dan uit ons systeem verwijderd.

Delen met anderen.

Qwestor verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging.

Qwestor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Qwestor behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Share This
X